Spiritismus

 

 

Spiritistický dům spolku Bratrství v Radvanicích 1932 – originální fotografie. Soukromá sbírka Eva a Jan Oravcovi, Ostrava – foto Josef Kotzian

 

 

Spiritistický dům spolku Bratrství v Radvanicích

 

Stavba spiritistického domu byla zahájena 21. 7. 1914.

Když byl dům zhruba vystaven, započato bylo s výzdobou jeho. Povolán akad. sochař a štukatér pan Štípek, který výzdobu jeho provedl. Nejprve ozdoben dům zevně. V průčelí pod attikou vyrytá postava ženy, letící prostorem a znázorňující smrt, drží v jedné ruce kosu, v druhé přesypávací hodiny. Nápis pod ní zní: „Nemařím života, jen měním.“

Poněkud níže jest věrně nanesen odznak „Bratrského sdružení československých spiritistů“. Podél tohoto jsou ornamenty. Na straně druhé pod attikou nanesen jest zvěrokruh zodiakálních znamení i s jejich trigony. Mezi tím a prvním emblemem jest naneseno sedm planet, rozestavených podle pořadu působení na každý den v týdnu. Po obou stranách jsou bytosti, pohlížející na tyto planety.

Západní strana domu jest okrášlena balkonkem. Nad balkonkem pod attikou jest emblem „Božího oka“, dole s holubicí, symbol to Prozřetelnosti, z níž Duch na veškerenstvo vstupuje. Attiky samé nesou vázy ozdobené květy.

Pod balkonkem možno čísti slova: „Věda, náboženství, umění jest základem spiritistického učení“.

Zdi krášleny jsou ornamenty. Na straně východní jest kromě ornamentů nanesen letopočet a dva protínající se trojúhelníky.

Sál vyzdoben jest v každém rohu stropu nějakým symbolem.  Je tam symbolisována věda, láska a její činnost i postup, zákon spravedlivosti a konečně trnitá cesta každého dobra světu zjeveného. Uprostřed stropu jest jemně zpracována roseta.  Jak na stropě, tak i na zdích jsou umístěny sádrové vlysy.

Průčelí sálu ozdobeno jest dvěma sochami. Socha na pravé straně znázorňuje člověka utrmáceného světem (světským prostopášným životem). Otočen hadem, opřen o hůl, drží v ruce globus, pohlíží naň a pod nim vyryta jsou slova: „O světe, světe, tys mne ztýral, uvedl v temno bytost mou, za mé služby utrpení podal i s celou bídou svou!“

K němu, jako protějšek, kráčí vznešená bytost s hvězdou na čele, v natažené levé ruce má taktéž hvězdu, v pravé pak lilii.

Slova její jsou následující: „Nelkej více, druhu milý, vždyť i v tobě jiskra boží jest, přináším ti jasnou Spiritii, snaž se ji pochopit v základech“.

Na zadní zdi jest umístěna pamětní deska s nápisem: „Nuž, bratří, sestry, již semkněme se svorně, nechť vůkol zuří pomsty, žalu rej, my v lásce stůjme nerozborní, vzdorně a s přímou myslí hleďme v času děj! 1914.“

Spiritismus ve Slezsku / Jan Rosner 1927, strana 45 a 46

 

Dvorana ke spiritistickému domu se začala stavět v září 1930 a byla slavnostně otevřena 5. 7. 1931.

 

 

Redakční budova časopisu Spiritistická revue v Radvanicích

 

Jan Kuchař a Jan Rosner se stěhují do redakčního domu 1. 10. 1921.